GIỚI THIỆU BAN CHỈ HUY PHÒNG THỦ DÂN SỰ - PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


I. QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP

Ban Chỉ huy được thành lập từ năm 1978 tại Quyết định số 206/QĐ-UB ngày 16 tháng 10 năm 1978 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với tên gọi là Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Thành phố. Trong quá trình hoạt động, Ban được kiện toàn nhân sự và phân công nhiệm vụ hàng năm. Đến năm 2010, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 2631/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2010, theo đó kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Thành phố thành Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố.

Thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013 và Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2015 về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, Ban Chỉ huy được kiện toàn tại Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thành Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ban Chỉ huy là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức chỉ đạo, điều hành hoạt động về phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Ban Chỉ huy chịu sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, trực tiếp chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Thủ Đức và các quận - huyện.

2. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh gồm 38 thành viên, trong đó:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố làm Trưởng ban.

b) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố làm Phó Trưởng ban thường trực.

c) Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố làm Phó Trưởng ban phụ trách cơ quan thường trực phòng thủ dân sự và tìm kiếm cứu nạn của Ban Chỉ huy.

d) Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó Trưởng ban phụ trách cơ quan thường trực phòng chống thiên tai của Ban Chỉ huy.

đ) Giám đốc Công an Thành phố làm Phó Trưởng ban phụ trách công tác tìm kiếm cứu nạn trên sông (không thuộc vùng nước cảng biển) và tai nạn hàng ngày.

e) Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố làm Phó Trưởng ban phụ trách công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển, vùng ven biển.

g) Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó Trưởng ban phụ trách công tác phòng chống thiên tai.

h) Các Ủy viên là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể, địa phương có liên quan đến công tác phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tham gia thành viên Ban Chỉ huy gồm: lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố, Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Hội Chữ thập đỏ Thành phố, Thành Đoàn, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, Cảng vụ Hàng hải Thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi Thành phố, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên Cây xanh Thành phố, Tổng Công ty Điện lực Thành phố - TNHH, Chi cục Thủy lợi.

3. Cơ quan thường trực và Văn phòng thường trực của Ban Chỉ huy

a) Bộ Tư lệnh Thành phố là cơ quan thường trực phòng thủ dân sự và tìm kiếm cứu nạn.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai.

c) Chi cục Thủy lợi (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) là Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy.

Trụ sở Văn phòng thường trực đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 176 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Các thành viên Ban Chỉ huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, bộ máy nhân sự của đơn vị để giúp việc.

5. Ban Chỉ huy có con dấu, được cấp kinh phí, mở tài khoản để hoạt động.

III. NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ HUY

1. Thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định của pháp luật.

2. Triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng năm, 05 năm, dài hạn; xây dựng các phương án phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo các tình huống, thảm họa cơ bản. Tổ chức xây dựng lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp theo quy định.

3. Tổ chức tập huấn, huấn luyện, hội thao, diễn tập, đào tạo; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin phục vụ hoạt động phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm trên địa bàn Thành phố.

4. Chỉ đạo huy động và điều phối lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của các cơ quan, địa phương, đơn vị thuộc quyền phối hợp với các đơn vị đóng quân trên địa bàn và lực lượng tăng cường của cấp trên để thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố.

5. Quyết định các biện pháp cấp bách, huy động theo thẩm quyền các nguồn lực của địa phương để phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

6. Chỉ đạo thống kê số liệu chi phí, thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ của các cơ quan, địa phương, đơn vị; báo cáo Chính phủ quyết định các biện pháp và nguồn lực phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định.

7. Chỉ đạo kiểm tra, sơ kết, tổng kết và đề nghị khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân có thành tích trong thực hiện các hoạt động phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn./.